Photography | Roy Rossovich

Styling | Natalie Olenheim

Illustrations | Magnus Frederiksen

Make up | Beverly McColgan

Model | Gabriella @elite

Layout | Rebecca Hawkes

Tags

Beverly McColgan, elite, Gabriella, Magnus Frederiksen, Natalie Olenheim, Rebecca Hawkes, Roy Rossovich,